• 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Centrala telefoniczna

ul. Szwajcarska
tel. 61 8739 000
 

Dyżur zawałowy

24-godzinny dyżur hemodynamiczny/zawałowy

tel. dla personelu medycznego:
502 346 300

 

 

 

narodowastrategiaspojnosci-banner1
 
infrastruktura

 

 

 

Smaller Default Larger

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY

(lokalizacja: ul. Szkolna 8/12, budynek "J", pietro II i III)

 

Informacja dotycząca możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest nową formą świadczenia usług medycznych w części szpitala przy ul. Szkolnej 8/12.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654.)

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U.2012 nr 731)

- Umowa zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zasady przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego:

 1. Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przyjmowani są pacjenci na podstawie skierowania lekarza – załącznik nr 1. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie wypełnionego wniosku o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo – leczniczego / zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego – załącznik nr 3.

 2. Do skierowania należy dołączyć:

 • wypełniony druk „Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie” – załącznik nr 2,

 • decyzję o przyznaniu świadczenia emerytalnego lub rentowego,

 • kserokopię dowodu osobistego,

 • oświadczenie - załącznik nr 4,

 • dokumentację medyczną z ostatnich dwóch lat (karty informacyjne z leczenia)

Z wnioskiem o przyjęcie do ZOL, może wystąpić osoba ubiegająca się o skierowanie, jej przedstawiciel ustawowy lub za zgodą tej osoby albo jej przedstawiciela ustawowego, inna osoba lub zakład opieki zdrowotnej.

 1. Osoba zakwalifikowana do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego zostaje przyjęta w terminie wynikającym z kolejności na liście oczekujących.

 2. W przypadku konieczności niezwłocznego przyjęcia pacjenta - na liście oczekujących chory zostaje wpisany z adnotacją „pilne”. Decyzję o tym podejmują lekarze zatrudnieni w ZOL, na podstawie kompletnej dokumentacji medycznej wymienionej w punkcie 1.

 3. Przyjęcie do ZOL następuje w budynku przy ulicy Podgórnej wejście J od podwórza, piętro III w sekretariacie.

Zakres świadczeń udzielanych przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy:

1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zapewnia całodobową pielęgnację i kontynuację leczenia.

2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy udziela następujących świadczeń:

- świadczenia lekarskie,

- świadczenia pielęgniarskie,

- rehabilitację ogólną, w podstawowym zakresie celem zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawniania ruchowego,

- świadczenia psychologa,

- terapię zajęciową,

- leczenie farmakologiczne, leczenie dietetyczne,

- zaopatrzenie w środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne,

- zapewnienie badań diagnostycznych,

- edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu pacjenta i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji
w warunkach domowych,

- zapewnienia transportu sanitarnego – zgodnie z Zarządzeniem Nr 44 z dnia 26 listopada 2012 r. Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym w sprawie zasad korzystania
z transportu sanitarnego.

 

3. Ww. świadczenia są udzielane pacjentom, którzy w ocenie skalą „Bartel” (załącznik) otrzymali od 0 do 40 pkt i wymagają opieki osób trzecich.

4. Do ZOL nie przyjmuje się pacjentów, którzy w ocenie w skali „Bartel” otrzymują 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

5. ZOL współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi szpitala w zakresie realizacji zadań i celów.

6. ZOL zobowiązany jest do przestrzegania procedur w zakresie Systemu Zarządzania Jakością.

7. Prace personelu organizuje i nadzoruje kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

8. Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego udziela informacji dot. możliwości skorzystania ze świadczeń telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 1100 do 1200, pod numerem

- 61 858 57 69.

 

Kierownik:

Anna Baranowska

 

Kontakt:

Dyżurka pielęgniarska (III piętro): +48 61 8585 769

Dyżurka pielęgniarska (IV piętro): +48 61 8585 790